محصولات ارگانیک

صفحه اول > محصولات ارگانیک >

 

کشاورزی ارگانیک:

تعریف :کشاورزی ارگانیک سیستم تولیدی است که از سلامت خاک ها، گیاهان، حیوانات، انسان ها و کره زمین حمایت می نماید و بر پروسه های اکولوژیکی ،تنوع زیستی و سیکل های طبیعی تکیه دارد و کاربرد نهاده های با اثر رقابتی را ترجیح می دهد.

علاوه بر مزایای زیست محیطی و اقتصادی ، کشاورزی ارگانیک از لحاظ اجتماعی نیز منافع زیادی به همراه دارد از جمله به دلیل استفاده از نهاده های ارزان و غیر وارداتی و نیز تکیه بیشتر به نیروی کار، فرصت های شغلی را افزایش می دهد. همچنین کشاورزی ارگانیک شیوه ها و غذاهای سنتی را احیا می کند و در تقویت انسجام اجتماعی نقش موثری دارد.

 

فوائد کشاورزی ارگانیک:
1. در کشاورزی ارگانیک، آب توسط مواد شیمیایی آلاینده مانند کودهای مصنوعی، آلوده نمیگردد.
2. در کشاورزی ارگانیک تعادل اکوسیستم و حاصلخیزی خاک حفظ می گردد. فرسایش خاک نیز تا 50 درصد کاهش می یابد.
3.  تنوع زیستی در زمینهای زراعی ارگانیک 57 درصد بیشتر است. (به علت حداقل استفاده از سموم آفت کش و علف کش)
4. کشاورزان در معرض سموم و آلاینده های کمتری قرار می گیرند.

5.کشاورزی ارگانیک به منابع آبی احترام می گذارد: برای حذف مواد شیمیایی آلوده کننده و دفع نیتروژن در آب باید به منابع آبی و خاکی احترام گذاشت و آنها را درست مصرف کرد. در کشاورزی ارگانیک این موارد به درستی رعایت می شود.
6.کشاورزی ارگانیک باعث ایجاد خاک سالم می گردد: خاک یکی از منابع اصلی زنجیره غذایی است و یکی از اصول کشاورزی ارگانیک ایجاد خاک سالم است.
7.کشاورزی ارگانیک الگو برداری از طبیعت است: کشاورزی ارگانیک برای اکوسیستم متعادل ارزش قایل است. طبیعت زنده نیز شامل تناوب کشت در محصولات علوفه ای و استفاده از گیاهان پوششی و بقیه مناطق طبیعی است.
8.کشاورزان ارگانیک هدایت کننده تحقیقات تازه هستند: تولید کنندگان ارگانیک بعنوان پیشرو در تحقیق عدم استفاده از آفت کش ها و اثرات مضر بر محیط زیست هستند.
9.کشاورزی ارگانیک به حفظ سلامت جوامع روستایی کمک می کند:کشاورزی ارگانیک به دلیل سطوح کم آن برای جوامع روستایی مفید است و به افزایش درآمد آنها منجر می گردد.

 

 

تصاویر مرتبط